Chính sách IB của Grandcapital đối với giao dịch Binaryoption

Henry

1. Hoa hồng 2%/khối lượng giao dịch
2. Cộng thêm chế độ sub IB mặc định

  • Sup IB1: 10%
  • Sub IB 2: 7%

Ví dụ: Trong tháng khách hàng của IB giao dịch đạt 100,000USD. 

  • IB kiếm được 2% * 100,000USD = 2,000USD
  • Sub IB 1 kiếm được 5,000 USD, IB cộng thêm 10%*5,000 = 500USD 
  • Sub IB 2 kiếm đực 5,000 USD, IB được cộng thêm 7%*5,000 = 350USD 
  • IB giới thiệu nhiều người làm việc với Grandcapital thì thu nhập của IB càng cao.

Tổng cộng IB kiếm được: 2,000 + 500 + 350 = 2,850 USD 
3. Thanh toán Commission 

  • Theo khối lượng thực tế;
  • Ngày 10 hàng tháng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here